Over UKK

In de eerste zes levensjaren ontwikkelen kinderen zich met een snelheid die ongeëvenaard is aan elke andere periode in het leven. De relaties en ervaringen die kinderen in deze eerste jaren opdoen zijn fundamenteel voor hun verdere ontwikkeling.

Naast de directe familie en omgeving zijn basisvoorzieningen voor jonge kinderen (kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen) de belangrijkste context waarin deze vroege kindontwikkeling plaatsvindt. In Utrecht streven we daarom sterke basisvoorzieningen van hoge kwaliteit die bijdragen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen en die de basis legt voor de brede ontwikkeling. Hierbij staat kansengelijkheid als kernwaarde van de stad centraal. Kansengelijkheid betekent dat we het alle kinderen gunnen om hun ontwikkelingspotentieel te realiseren. Om dit realiseren is het nodig om ongelijk te investeren. Enerzijds gaat het dan om extra investeren in kinderen met (risico op) een taal- en/ of ontwikkelingsachterstand of met een specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte. Anderzijds gaat het ook om kinderen waarbij niet per se sprake is van een achterstand of specifieke behoefte, maar die wél structureel minder kansen hebben om hun potentieel te realiseren.

De groeiende talige en culturele diversiteit is de nieuwe realiteit in de stad, waarbij kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen dé plek zijn waar kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en samen leren en opgroeien. Samen leren en opgroeien willen we op een vreedzame manier doen, waarbij kinderen verantwoordelijkheid leren nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. Het bezoeken van een kinderdagverblijf, peutercentrum of basisschool moet voor alle jonge kinderen mogelijk zijn. Financiële of culturele barrières die mogelijk bestaan, worden daarom zo goed mogelijk opgelost.

Binnen de basisvoorzieningen streven we naar de inclusie van alle kinderen, waarbij inclusie gaat over het erkennen en waarderen van diversiteit in de breedste zin van het woord. Hierbij is het welbevinden van kinderen het belangrijkste doel. Via deze meer inclusieve voorzieningen zetten we in op brede talentontwikkeling, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Dat betekent ook expliciete aandacht voor kinderen die meertalig opgroeien, waarbij we meertaligheid zien als een extra ontwikkelkans voor kinderen.

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor alle systemen waarbinnen kinderen zich ontwikkelen en te zorgen voor een sterke pedagogisch-educatieve basis. Het realiseren van educatieve partnerschappen met ouders, waarin gelijkwaardig wordt samengewerkt, behoort tot de hoofdtaken van de basisvoorziening. Daarnaast wordt in Utrecht integraal samengewerkt op wijk- en stedelijk niveau met kernpartners. Hieronder valt ook een sterke inhoudelijke doorgaande lijn en een goede samenwerking en kindvriendelijke overgang tussen kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen.

Een sterke basisvoorziening voor álle kinderen waarin al deze doelen samenkomen, vraagt om continue deskundigheidsbevordering van professionals. Hierbij staat van en met elkaar leren centraal, zowel binnen de eigen organisatie als tussen teams en externe partners. Het UKK heeft als doel hier aan bij te dragen door een gezamenlijke taal te creëren voor kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen en door te definiëren vanuit welke richtinggevende uitgangspunten we de educatie van het jonge kind willen vormgeven. Hiermee zorgen we dat het gesprek over het bevorderen en waarborgen van kwaliteit gevoerd blijft worden binnen de stad. Hier kunt u de hele versie van het Utrechts Kwaliteitskader voor Educatie van het Jonge Kind lezen.