2. Leren en ontwikkelen met andere organisaties

1. Samen werken

Jonge kinderen zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen organisaties in de stad. Door een gezamenlijke missie, visie en doorgaande lijn te formuleren – zoals we met het UKK doen – kunnen we er voor zorgen dat alle partners rondom het kind bijdragen aan hetzelfde doel. Elk kind passende ondersteuning en een passende plek in de stad geven lukt alleen als organisaties goed met elkaar samenwerken.

Voorbeeld

Kernpartneraanpak VE

  • De kernpartneraanpak VE richt zich op het jonge kind met extra ondersteunigsbehoeften. De vier kernpartners (VE-aanbieders, JGZ, Buurtteam Jeugd & Gezin en SWV Utrecht PO) werken samen om het welzijn van kinderen, ouders en hun omgeving te ondersteunen. Waar nodig schakelen zij extra expertise in van andere partners (KOOS, SPOOR0303, Veilig Thuis, Auris, Kentalis, Dock, etc.).
  • De kernpartners werken zowel op wijkniveau als stadsniveau met elkaar samen.  Binnen de wijk komen ze elk kwartaal samen om de kwaliteit van de ondersteuning te monitoren. Niet om individuele gevallen te bespreken, maar om overkoepelend stil te staan bij hoe de ondersteuning binnen de wijkgeorganiseerd is. Eventuele belemmerende factoren kunnen samen worden aangepakt en er kan proactief worden gereageerd op trends in de wijk. Op stedelijk niveau komen de partners minimaal twee keer per jaar bijeen om een brug te slaan tussen de verschillende wijken in de stad. Hier monitoren zij zowel het proces (hoe lukt het om tot integrale samenwerking te komen in de wijken) als de inhoud (hoe lukt het om op maat ondersteuning te bieden aan gezinnen en kinderen). Signalen die om stad brede aandacht vragen, kunnen zo optimaal worden opgepakt.