2. Leren en ontwikkelen met andere organisaties

2. Samen leren

Door van en met elkaar te leren, kunnen we ieders expertise optimaal benutten om jonge kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Door verbinding buiten de eigen organisatie te zoeken, doe je nieuwe ervaringen op en kun je van de praktijk en expertise van andere gebruik maken. Hierdoor kan ook de praktijk binnen de organisatie versterkt worden.

Voorbeeld

Lerende Netwerken Doorgaande Lijn Utrecht

Sinds 2014 zijn er in Utrecht diverse Lerende Netwerkend Doorgaande Lijn actief geweest. Hierin zitten zowel pedagogisch medewerkers en coaches van kinderdagverblijven en peutercentra, als leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen. Het doel is om ten aanzien van een concreet onderwerp of ontwikkelingsdomein van en met elkaar te leren en de doorgaande lijn van peuters naar kleuters verder te versterken. Het grote verschil tussen een lerend netwerk en andere vormen van professionalisering (zoals een cursus of training) is de nadruk op duurzaamheid, gezamenlijkheid en reflectie. Het gaat om samen leren, experimenteren en implementeren. De kennis die wordt opgedaan in het netwerk, kan vervolgens in elke afzonderlijke organisatie geïntegreerd worden.

Een belangrijk onderdeel van een lerend netwerk is het hebben van een kartrekker. Deze is verantwoordelijk voor het opzetten van het netwerk en het zorgen voor een juiste combinatie van deelnemers uit het Utrechtse veld. Deelnemers moeten elkaar aanvullen in expertise en intrinsiek gemotiveerd zijn om samen aan de slag te gaan rondom een zelfgekozen onderwerp. Ook moet er commitment zijn van het management van de organisaties waar de deelnemers werken. Bijvoorbeeld door tijd beschikbaar te stellen voor de deelnemer en deze een podium binnen de organisatie te geven om de kennis te verspreiden. Zonder dit laatste vindt er namelijk alleen ontwikkeling op individueel niveau plaats.

Het Lerend Netwerk komt een aantal keer per jaar bijeen en volgt verschillende fases van ontwikkeling. In de Handreiking Lerende Netwerken Doorgaande Lijn Utrecht worden alle fases concreet uitgelegd en uitgewerkt. Ook worden tips gegeven en werkvormen aangereikt om te zorgen dat de opgedane kennis geborgen kan worden in de organisaties van de deelnemers.