Themabijeenkomst 4 oktober 2023

themabijeenkomstOp 4 oktober is de vernieuwde versie van het UKK gepresenteerd. In Den Hommel zijn we met 150 professionals uit het veld bij elkaar gekomen waar Martine Broekhuizen van Onderwijs en Adviestraining Universiteit Utrecht ons heeft verteld hoe het vernieuwde UKK tot stand is gekomen, wat er veranderd is en wie hier allemaal aan hebben bijgedragen. 

Klik hier voor de presentatie

Vervolgens zijn we in twee workshopsrondes interactief aan de slag gegaan met de verschillende onderdelen van het UKK. Dit hebben we gedaan onder begeleiding van deskundigen uit het veld. We hebben met elkaar gekeken hoe je als organisatie de verschillende onderdelen van het UKK kan toepassen in je werk. 

We kijken terug op een geslaagde dag!

Een korte beschrijving van de workshops van de bijeenkomst vind je hieronder:

Workshop inclusieve leeromgeving

Bodine Romijn

In de vierde editie van het UKK is een nieuw speerpunt toegevoegd: inclusieve leeromgeving (speerpunt 5). Hiermee willen we aansluiten bij de groeiende diversiteit in de stad en de wens om kinderen met verschillende leer- en ontwikkelingsbehoeften goed te ondersteunen. Maar hoe creëer je zo’n inclusieve leeromgeving? Hoe zorg je ervoor dat je alle kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en gezien worden voor wie ze zijn? In deze workshop dagen we je uit om te reflecteren op de situatie in je eigen groep en geven we je praktische en laagdrempelige handvatten om je groep morgen al inclusiever te maken. 

Klik hier voor de presentatie

Workshop competentieprofiel UKK

Karin van Look, Martine Broekhuizenthemabijeenkomst foto2

Voor de nieuwe versie van het UKK is op verzoek van en in samenspraak met het Utrechtse werkveld ook een competentieprofiel ontwikkeld. De 18 speerpunten voor het werken in de groepen zijn vertaald naar meer specifieke competenties voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten op het gebied van sociaal-emotionele behoeften garanderen, ontwikkel- en leermogelijkheden creëren en het stimuleren van de brede talentonwikkeling. Tijdens deze workshop vertellen we kort iets over de ontwikkeling van het competentieprofiel en gaan we er vervolgens zelf mee aan de slag. Hoe kunnen jonge kind professionals het competentieprofiel gebruiken als zelf-evaluatie instrument? En hoe kunnen coaches, IB’ers en onderbouwcoördinatoren het gebruiken in de begeleiding op de werkvloer?

Workshop Meertaligheid

Ryanne Francot

Een van de speerpunten van het nieuwe UKK is het creëren van een rijke taalomgeving (speerpunt 8).Tegenwoordig groeien veel kinderen op met meer dan één taal. Met andere woorden, hun taalomgeving is nog veel rijker en diverser. Dit heeft veel voordelen voor de kinderen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee voor de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Tijdens deze workshop vertel ik meer de meertalige ontwikkeling van jonge kinderen, en gaan we samen aan de slag met voorbeelden om rijke en inclusieve taalomgevingen in de groep te creëren.

Klik hier voor de presentatie

Workshop Doorlopende leerlijnen en AVG

Jolanda van Boventhemabijeenkomst foto3

Doorlopende leerlijnen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Maar.. dat vereist uitwisselen van informatie. Vaak voelen professionals zich geremd om dat te doen, omdat zij menen dat de AVG dat behoorlijk belemmert. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de schoonheid van de AVG die juist ’de wind in de zeilen is’ om de doorlopende leerlijnen in de praktijk echt vorm te geven. 

Klik door voor de presentatie

Workshop kinderparticipatie/vreedzaam burgerschap

Christel Eijkholt

Wist je dat kinderen al op jonge leeftijd waardevolle en relevante informatie en nieuwe ideeën kunnen inbrengen? Bijvoorbeeld ideeën voor het pedagogisch beleid en de vormgeving van de dagelijkse praktijk. Maar ook rond ‘lastige’ thema’s als identiteit, welbevinden en inclusie?

Het creëren van gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen, in al hun diversiteit, betekent dat ieder kind op een gelijkwaardige manier de ruimte en de kans krijgt om te participeren. Dit bevordert hun welbevinden, betrokkenheid en de kwaliteit van sociale interacties tussen kinderen onderling. Tijdens deze workshop bespreken we verschillende vormen van kinderparticipatie en hoe je deze kunt toepassen in verschillende contexten en beleidsvorming, en wat daarbij speciale kansen zijn voor kinderen, pedagogisch professionals, de organisatie en misschien wel de samenleving als geheel.

Workshop Hand in Hand, gelijkwaardig samen werken

Kathinka Bruinsma

Ouders en professionals zijn bijna dagelijks in gesprek met elkaar. Maar hebben het in die gesprekken heel weinig over wat ze van elkaar verwachten. Op basis van interviews met professionals en groepsgesprekken zijn twaalf vragen verzameld die gaan over de hoe ouders en professionals met elkaar samenwerken. Ze zetten aan tot nadenken. Tot reflectie op eigen houding en gedrag. Maar ook op inleven in hoe de ander een gesprek beleeft. Met deze workshop het spel "over de streep" delen ouders en professionals deze inzichten met elkaar.