IKC ontwikkel canvas

In het leernetwerk Utrechtse IKC ontwikkeling is gebruik gemaakt van het IKC ontwikkel canvas. Het canvas is een praktisch denkmodel waarmee IKC-Coalities (partners die vergaand willen samenwerken) samen op onderzoek gaan naar het Waarom, Hoe en Wat van hun gezamenlijke ambitie. Het helpt om de gewenste verandering in samenhang vorm te geven en uit te voeren. Het is geen statisch model dat in een keer wordt ingevuld, maar wordt gevoed door de dialoog en het onderzoek dat tussen alle betrokkenen plaatsvindt. Het is ook geen chronologisch model dat stap na stap gevuld moet worden, maar ‘de boom
wordt steeds dikker’!

Meerwaarde IKC ontwikkel canvas

 • Het bevat alle fundamentele ingrediënten voor de verandering, hierdoor krijgen deze de aandacht die ze verdienen.
 • Het helpt om het gesprek in een opbouwende atmosfeer en in een logische samenhang te bespreken.
 • Het zorgt ervoor dat partijen elkaar diepgaander leren kennen en het biedt stimulans om samen te experimenteren met de uitvoering in de praktijk.

Het Canvas bestaat drie borden

 1. Het verhalenbord helpt de ‘Waarom’ in kaart te brengen met de vraag: ‘Wat hebben onze kinderen nu en in de toekomst nodig om hun hele potentieel te kunnen ontwikkelen?’. De echte wil voor verandering komt vaak voort uit een crisis of uit zorgen over de eigen omgeving of over de hele maatschappij. Samen met dromen en idealen voor de toekomst mobiliseren deze de energie om het vertrouwde los te laten en iets nieuws te willen bouwen. Daarbij speelt de vraag: ‘Willen jullie een verbeterde versie van je huidige identiteit zijn of echt samen een nieuwe kindcentrum-identiteit bouwen en waarom?’
  De veranderverhalen gaan over wat de verandering tegenhoudt en wat de verandering in beweging brengt. Noodzaak en dromen komen hierin tot leven. Onderbouwing met feiten helpt!
   
 2. Het richtingenbord zorgt voor dat het ‘Hoe’ vertaald wordt in een gewenste identiteit; de missie en visie van het kindcentrum. Hier wordt geëxpliciteerd wie je wilt zijn en wat je daarmee voor kinderen wilt bereiken! Deze geven ook kleuring aan het kindcentrum. De pijlers geven daarbij de concrete inhoudelijke richting: hoe zien we die visie in de praktijk terug? Van… Naar maakt helder waar je naar toe wilt veranderen. Daar horen ook nieuwe gedragingen en taal bij. Het concretiseren van het ‘hoe en het wat’ is een cyclisch proces dat continue doorloopt.
   
 3. Het actiebord is de uitwerking naar ‘Wat’ je in de praktijk gaat doen om het kindcentrum te realiseren. Met andere woorden: de concrete inrichting van de kindcentrumpraktijk. Belangrijk is om zorg te dragen dat de diverse partijen, zoals de teams, ouders, kinderen, de omgeving en het bestuur verbonden worden en blijven aan de ambitie en de visie. Maak de samenwerking op bestuurlijk niveau ook officieel! Voor de inrichting van het kindcentrum is een ontwerp en uitwerking nodig dat bestaat uit een samenhangend pedagogisch en didactisch aanbod en aanpak. Dit vormt de kern van het kindcentrum en dient de visie en de waarden van het kindcentrum zichtbaar te maken. Het geeft aan waar je naar toe wilt; dat gaat stap voor stap. Daarvoor zijn ook ‘nieuwe’ hulpstructuren en middelen nodig om deze nieuwe praktijk te faciliteren en te ondersteunen. Denk daarbij aan communicatie, scholing, financiën, ICT, huisvesting, borging samenwerking etc.
  Grote veranderingen kosten veel tijd. Zorg daarom vanaf de start dat de ambitie zichtbaar en voelbaar wordt in de praktijk. Maak ruimte voor proeftuinen waarin professionals interprofessioneel samenwerken en biedt experimentele ruimte aan de praktijk. En volg de voortgang, dit door te waarderen van wat er gebeurt, leren van feedback en successen te vieren. Zo houdt deze werkwijze jullie een spiegel voor van hoe je ook wilt dat kinderen leren!

Het IKC ontwikkel canvas is ontwikkeld door Margôt Koekkoek en Aafke Osse. Bij gebruik graag de bron vermelden.
Het IKC ontwikkel canvas is geïnspireerd op het Change Canvas van Woody van Olffen e.a.(2016).


Download het IKC ontwikkel canvas >>